Wczytuję dane...
Konkurs

WYNIKI KONKURSU

Nadszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu! Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas i zaangażowanie. Otrzymaliśmy wiele ciekawych projektów, dlatego wybór najlepszego z nich był bardzo trudny.

Miło nam poinformować, że zwyciężczynią konkursu jest Pani Małgorzata Panek. Serdecznie gratulujemy!
Rusza konkurs dla grafików "For Passion"

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych grafików do udziału w konkursie na zaprojektowanie logo marki feromonów dla kobiet i mężczyzn – Passion for Her oraz Passion for Him.

 

Konkurs na logo skierowany jest do grafików, którzy potrafią przełamywać stereotypy i nie obawiają się wyzwań. Do osób otwartych i świadomych, że nasza przestrzeń wymaga dbałości o estetykę oraz kreatywnego podejścia.

Co należy zrobić?

 1. Przeczytać regulamin.

 2. Opracować logo marki feromonów zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie.

 3. Przesłać projekt do 30 listopada 2020 r. na adres marketing@nprofit.pl w temacie emaila wpisując „KONKURS”.

Uwaga! Niezależnie od dostarczenia pracy drogą elektroniczną, Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, np. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej – w formie przesyłki z potwierdzeniem jej nadania.

 

Wyniki konkursu "For Passion" zostaną ogłoszone 14 grudnia 2020 r.

Dla laureata konkursu przewidziano nagrodę finansową w wysokości 2000 zł.

Zapraszamy do udziału!

 

 

Regulamin konkursu

(dalej jako „Regulamin”)

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu (dalej jako „Konkurs”) jest Kamil Rybicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NPROFIT Kamil Rybicki, z siedzibą w Raczycach (63-430) przy ul. Nowej 23, NIP: 622-267-70-48 (dalej jako „Organizator”). Biuro przedsiębiorstwa: ul. Kościańska 39, 60-112 Poznań.

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  

§ 2. Przedmiot Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie logo marki feromonów dla kobiet i mężczyzn – Passion for Her oraz Passion for Him – (dalej jako „Marka”), oferowanej w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora.

2. Konkurs polega na przygotowaniu dwóch projektów graficznych w formacie wektorowym oraz .png i .jpg (dalej jako „Praca”). Logo powinny być wykonane w wersji kolorowej (maksymalnie 3 kolory), osobno dla feromonów dla kobiet oraz dla mężczyzn. Ponadto, powinny być one zapisane bez blokad w rozdzielczości minimum 300 DPI, dopuszczające możliwość zmiany skali bez utraty jakości i proporcji, w orientacji poziomej i pionowej, z tłem kolorowym i przezroczystym.

3. Nagrodą za zajęcie I miejsca jest nagroda finansowa w wysokości 2000 złotych brutto.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

  

§ 3. Uczestnicy Konkursu

W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs trwa od 12 października do 30 listopada 2020 r. W tym czasie będą przyjmowane zgłoszenia na zasadach wskazanych w § 6 ust. 1-2 Regulaminu. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14 grudnia 2020 r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych czynności konkursowych, wynikających z nieprzewidzianych okoliczności.

 

II ZASADY KONKURSU

 

§ 5. Liczba nagród

Organizator zapewnia jedną nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych brutto, za zajęcia I miejsca
w Konkursie.

 

§ 6. Zgłoszenie udziału i przebieg Konkursu

1. Każdy uczestnik Konkursu (dalej jako „Uczestnik”), zapoznawszy się uprzednio z treścią Regulaminu, zobowiązany jest do przesłania Pracy drogą elektroniczną na adres marketing@nprofit.pl do dnia 30 listopada 2020 r. W temacie wiadomości e-mail należy wskazać sformułowanie „KONKURS”.

2. Niezależnie od dostarczenia Pracy drogą elektroniczną, Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć wypełniony i podpisany dokument w postaci formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do Regulaminu, na adres biura Organizatora wskazany w §1 ust. 1 regulaminu – np. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej – w formie przesyłki z potwierdzeniem jej nadania.

3. Uczestnicy, biorąc udział w Konkursie, potwierdzają, że zgłoszona Praca jest wolna od praw i roszczeń osób trzecich. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułów związanych z powyższym, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami tychże osób.

4. Organizator jest uprawniony do nieodpłatnego wykorzystania Prac w celu przeprowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, np. na plakatach czy nośnikach elektronicznych, w tym sieci Internet.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszonej Pracy, która nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych (w tym numeru telefonu i adresu e-mail) Uczestnika, uniemożliwiającą powiadomienie o dokonaniu wyboru, ani za przesłanie niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.

 

§ 7. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Laureata konkursu (dalej „Laureat”) wyłoni specjalnie powołana komisja konkursowa (dalej jako „Komisja”) w składzie:

 • Kamil Rybicki – Organizator,

 • Magdalena Rybicka – Dyrektor zarządzająca sklepu internetowego prowadzonego przez Organizatora,

 • Marcin Majchrzak – Dyrektor zarządzający agencji reklamowej NPROFIT.

2. Komisja, oceniając Prace, bierze w szczególności pod uwagę innowacyjność pomysłu, kreatywne podejście w jego realizacji, a także spójność z przedmiotem Konkursu.

3. Decyzje Komisji w zakresie wyboru Laureata są ostateczne.

4. Organizator, chcąc przekazać nagrodę Laureatowi, skontaktuje się z nim za pośrednictwem korespondencji elektronicznej oraz tradycyjnej, informując go o treści podjętej decyzji. Nagroda zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty podjęcia decyzji przez Komisję w zakresie wyboru Laureata. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przekazanie nagrody nastąpi po potrąceniu przez Organizatora podatku – zostanie on zapłacony przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

5. Wyniki Konkursu, wraz z danymi osobowymi Laureata (na zasadach określonych w §9 Regulaminu), zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej sklepu prowadzonego przez Organizatora, oraz w mediach społecznościowych, na co Uczestnik wyraża zgodę.

6. Z chwilą przekazania nagrody Laureatowi, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do Pracy, na wszystkich polach eksploatacji, dla własnych celów reklamowych, identyfikacyjnych i promocyjnych, w tym m.in.:

a) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,

b) wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym sieci Internet,

c) publiczne udostępnianie, wystawianie, wyświetlanie, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w folderach i ulotkach,

d) nieograniczone w czasie zezwolenie na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowań utworu, tj. jego tłumaczenia, modyfikacji lub adaptacji do potrzeb Organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworu.

 

§ 8. Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

2. Reklamacje powinny być przesłane na adres marketing@nprofit.pl. W temacie wiadomości e-mail należy wskazać sformułowanie „REKLAMACJA”.

3. Reklamacja powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres e-mail,

 • dokładny opis i przyczynę reklamacji.

4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz niespełniające wymagań określonych w ust. 3 nie będą podlegały rozpoznaniu.

5. W przypadku niespełnienia wszystkich warunków reklamacji, Organizator, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, może wezwać reklamującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym terminie. Brak jej poprawy w terminie uznaje się za jej cofnięcie i rezygnację z prawa reklamacji.

6. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi reklamującego o decyzji w terminie 10 dni od daty jej otrzymania.

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora: marcin.majchrzak@nprofit.pl.

3. Administrator przetwarza osobowe Uczestnika w celu przeprowadzenia Konkursu, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

4. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia zgłoszonej Pracy w Konkursie.

5. Gromadzone dane osobowe będą wykorzystywane adekwatnie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłoszenia jego wyników.

6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych dla celów podanych wyżej są następujące:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

 • zgoda udzielona przez Uczestnika.

7. Administrator, w zależności od przesłanych przez Uczestnika informacji, ma możliwość gromadzenia w szczególności następujących danych:

 • imię i nazwisko,

 • numer telefonu kontaktowego,

 • adres poczty elektronicznej e-mail.

8. Dane osobowe Uczestnika związane z celami wymienionymi wyżej będą przetwarzane przez Administratora oraz zaufane podmioty przetwarzające, które, zgodnie z zawartymi umowami, zapewniają adekwatne i odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne celem ochrony powierzonych danych osobowych.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • sprostowania swoich danych osobowych,

 • usunięcia swoich danych osobowych,

 • ograniczenia swoich przetwarzania danych osobowych,

 • przenoszenia swoich danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych,

 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

10. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Uczestnik powinien wysłać wiadomość elektroniczną e-mail wraz ze swoim żądaniem na adres: marcin.majchrzak@nprofit.pl.

11. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne realizacji celu wskazanego wyżej.

12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

14. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska oraz zdjęć Prac Laureata.

 

§ 10.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 11.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod domeną swiat-doznan.pl/konkurs.

2. Uczestnicy poprzez przystąpienie do Konkursu akceptują warunki Regulaminu.

3. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu.

Do pobrania:

- formularz zgłoszeniowy na konkurs.